Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr GPP/99 8 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Trustu Społecznego

Program debata w czasie warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Pomiar stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Spotkania team building w Krakowie
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport roczny
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Szkoły policealne
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: żagański oraz białostocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Stocznia Szczecińska S.A., ZARAT S.A., Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o., ABC Auto Myjnia Fenix-Pro, „TAT-TELADIN” Sp. z o.o. Międzynarodowy Serwis Systemów Elektronicznych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIARKOWIEC” , Booking City Sp. z o.o., ELEKTRA , INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch, Nabino Sp. z o.o., Source Automation Sp. z o.o., TFP , Centrum Informatyki ZETO , Ewa Brzezińska, Andrzej Karczewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Piekarnia Wacyn”, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.