Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z realizacją programu nr BCO/27 9 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Porządek dyskusja w czasie seminarium przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Weryfikacja jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • Handel energią elektryczną
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: olkuski oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: JANUSZ KACZOR FIRMA USLUGOWO HANDLOWA, Fabryka Narzędzi Cirurgicznych i Dentystycznych „Mifam” S.A. , Moto Doktor, Eurofastic Firma Handlowo Usługowa, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „RET-SAT1″ , „DE NOVO” HANDEL I TECHNIKA, Arso-Polański , Drukarnia Opakowań OPUS SA, JOB EXPLORER Michał Majchrzyk, Bożena Kot, S.C., Monolit System Sp. z o.o., Rezerweo sp. z o.o., Towarzystwo Handlowe ALPLAST A. Bąk i Spółka, FIRMA HANDLOWA BOZ , Mediaprint Polska sp. z o. o., AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.