Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem projektu nr WER/23 8 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Szwajcarskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja jakości implementacji założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Wieliczce
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Lublin oraz kościański

  Upoważnieni beneficjenci to: KGHM „Polska Miedź” S.A., Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A., SECAR, Autogaz – Adam Baran, Beskidzka Telewizja Kablowa „Bestkabel” Sp. z o.o. , „Avio Polska” , Amazis.net sp. z o.o., Controlling & Telco Consulting Alicja Kaleńska-Klimczak , INFULLMOBILE , My Finanse , Solaris Group Aviation Wind spółka z ograniczona, TEMAPHARM , Komfort-Klima S.A., „POLIMERGRAF” , Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AUTO-GUZ Andrzej Guzanowski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.