Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr DLZ/57 7 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Szwajcarskiego Programu Pomocowego

Porządek debata w czasie panelu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie omówiony w aspekcie efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nowosądecki oraz m. Koszalin

  Upoważnieni beneficjenci to: „TONSIL” S.A., KONBET Sp. z o.o. Konin, Mobil Gaz Lewandowski Dariusz, ZEM-Tourist Sp. z o.o., „SATKABEX” Jerzy Seliga, Stanisław Łata, Andrzej Grabowski , „AGROGAMA” Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Kuźma i Keli Spółka Jawna, ACTIVIS POLSKA , Edukacja Polska Sp. z o.o. , Instytut Włókien Naturalnych, Multicomfort Sp. z o.o., REMOG POLSKA , TIME , DAŃKO, JAKSINA – DAMET SPÓŁKA JAWNA, ORZEŁ , Aquanet S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.