Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr AFP/19 6 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas konferencji obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Treningi w Zakopanem
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Lublin oraz jarosławski

  Upoważnieni beneficjenci to: CHLIPALA KAZIMIERZ Uslugi transportowe, „AGROMET” Sp. z o.o. , PPUH””Tomex „”Tomasz Czarnowski, ELEKTROPLAST sp. z o.o., TV KAB – Szczecin sp. jawna , „Grupa Polskie Składy Nawozowe” , 3DVISION Gacek Marek, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, GÓRSKI KAROL KIOSK-DOM-PROJEKT, Likkan Doradztwo i Szkolenia, TASTA Armatura Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Zakłady Lotnicze Opaliński , Cafardini sp.z.o.o., TORSEED , Grainmedia Piotr Adam Lisiecki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.